ИВСС проведе семинар на тема
"Нови моменти при подобряване качеството на правораздаването"

28 Май 2010

Четвърти специализиран семинар на тема „Нови моменти при подобряване качеството на правораздаването" проведе екипът на Инспектората към ВСС на 27 и 28 май в Хасково.

Семинарът се провежда в изпълнение на дейност 5 от проект „Укрепване на административния и функционалния капацитет на Инспектората към ВСС" по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от ЕС, чрез Европейския Социален Фонд (ЕСФ), приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси".

На семинара присъстваха, както представители на Инспектората, така и магистрати от различни органи на съдебната система. Лекторите - Елка Пенчева, инспектор в ИВСС и Любомир Василев, съдия в Софийски градски съд представиха темите: Проверките на ИВСС, възпиращ фактор пред корупционни действия" и „Неравноправните клаузи по Закона за защита на потребителите".

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капаците", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.