Защита на Инспектората към ВСС по адм. дело № /2010 г. ВАС, петчленен състав срещу решение на ВАС, тричленен състав № / 2010 г. по адм. дело № / 2009 г.

10 Юни 2010

ПОЧИТАЕМИ  ВЪРХОВНИ  АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ,

   Моля да уважите касационната ни жалба срещу  Решението на ВАС, по адм. дело № .... от 2010г., с което е ОТМЕНЕНО  решение по т.8 от протокол № .../2009г. на Висшия  съдебен съвет, за налагане на дисциплинарно наказание „намаляване на основното трудово възнаграждение с 15% за срок от  шест месеца",  на .........................  - съдия . Считаме, че Решението на ВАС - Тричленен състав е изцяло неправилно, незаконосъобразно и явно необосновано. Съображенията ни за отмяната му са следните:

 

Решението е постановено при съществено нарушение на административно производствените правила и в противоречие с материалноправните разпоредби - основания за оспорване по смисъла на чл. 146 т. 3 и т. 4  от АПК .

Постановеното от ВАС - Тричленен състав решение е явно необосновано. В  мотивите си при разглеждане спора по същество, ВАС приема „че вмененото на съдия ............ дисциплинарно нарушение, не е установено по безспорен начин.

Направените констатации при проверката на Инспектората на ВСС и изложени подробно в Акта обаче не се оспорват от магистрата. Напротив, установено е безспорно, както при разглеждане на дисциплинарната преписка, така и при разглеждане на административното производство, че нарушенията, за които е поискано и е наложено дисциплинарното наказание, са допуснати от .................. - съдия. В предложението за налагане на дисциплинарно наказание подробно са изложени нарушенията допуснати от съдия ..............  при образуването и движението на гр.д. №.../2008г. от една страна и от друга страна  нарушенията й свързани със забавяне на производството при образуването, движението и приключването на някои дела в нарушение на изискването за спазване на „разумни срокове", поради неоснователното отлагане на делата .

В мотивите си ВАС, в своя тричленен състав приема, че констатираните при извършената проверка от Инспектората към ВСС и визирани в предложението за налагане на дисциплинарно наказание на съдия ........... не са налице, както и че неспазването на процесуалните срокове не е системно, а случайно, наложено от обстоятелствата. В противоречие обаче със събраните по делото доказателства, ВАС приема, че постановеното от ВСС решение е неправилно и незаконосъобразно, че са неправилни изводите за  неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони, че не са отчетени причините, поради които делата са отлагани за продължителен период от време.    Приема, че при постановяване на решението си, ВСС не е установил, дали са налице двата елемента на фактическия състав на дисциплинарното нарушение - виновно неизпълнение и системност

Не е задължение на Инспектората към ВСС, направил предложението за наказание, нито е вменено в задълженията на ВСС да преценява „сложността" или обема на работа на съответния магистрат. Критериите въз основа на които решаващия състав на ВАС е постановил решението си са явно субективни. Именно за това законодателят е фиксирал срокове, в рамките на които да се движи съдебното производство и неспазването на тези срокове  се явява дисциплинарно нарушение. В конкретния случай е налице  нарушение на нормативните разпоредби, свързани с образуването, движението и приключването на делата от страна на магистрата, което обуславя и налагане на дисциплинарно наказание. Без значение е дали е проверен и коментиран броят на решените дела, броят на прекратените дела,  броят на разгледаните дела - горното е елемент на организация на разглеждане на делата, което зависи единствено и само от самия магистрат.  Статистическите данни, съдебната ваканция, организацията на работа на магистрата, съответната натовареност, не са елементи, които подлежат на разглеждане от административния съд. Същите не са включени като критерии при определяне размера и вида на наказанието.

Цялото решение на ВАС - тричленен състав с изводите и мотивите в него, ярко контрастира с изискванията на чл.46 от Европейската конвенция за защита правата на човека. Съдът в Страсбург винаги е анализирал важността и необходимостта да се осигурят условия за по-бързото приключване на делата,  с оглед търсената правна защита и важността на засегнатите интереси на жалбоподателите. Във връзка с това са и 26-те решения на ЕСПЧ срещу България, относно продължителността на гражданското производство, както и препоръките за усъвършенстване на средствата за ускоряване на гражданското съдопроизводство с оглед изискването на чл.6& 1 от Европейската конвенция за правата на човека за „разумен срок" на процеса.

Подчертавайки необходимостта от въвеждане на ефективни средства, ускоряващи неоправданото забавяне на процеса, чиито две основни предпоставки са недобро администриране на съдопроизводствения процес  и забави, дължащи се на процесуални нарушения, Европейската комисия за демокрация чрез правото /Венецианската комисия/ препоръчва в доклада си за ефективността на националните средства за защита по отношение на прекомерната продължителност на производството, „процесите да приключват в един като цяло разумен срок , т.е. процесите следва да бъдат водени с по-голяма от обичайната бързина",  за да нямат основание жалбоподателите в Страсбург да пледират, че са жертви на националното съдопроизводство, неосигурило в „разумни срокове" защита на засегнатите им права.

На фона на всички тези констатации и препоръки от страна на Венецианската комисия по повод ускоряване на производството и   неоправдани забавяния и процесуални нарушения,  решаващия състав на ВАС приема че статистическите данни, съдебната ваканция, организацията на работа на магистрата, съответната натовареност и всичките констатирани нарушения за съдия ....... „са наложени от обстоятелствата" и са предпоставки да не бъде търсена дисциплинарна отговорност на магистрата. В противоречие със събраните по делото доказателства е и извода на ВАС, че цялостното поведение на магистрата, независимо от забавите дължащи се на процесуални нарушения не формират извод за виновно неизпълнение на неговите служебни задължения.

Като критерии за отпадане на отговорността, решаващия състав прилага принцип, който не може да бъде приложен, като орган, който  е ограничен да разглежда законосъобразността и целесъобразността на издадения акт, предмет на обжалване. Неправилно ВАС прилага критерия „процент на просрочване". В компетентността на ВСС и съда е да бъде разгледано  конкретно нарушение от страна на конкретен магистрат, поради което прилагания подход, считам за неприложим. Този подход най-малкото е в нарушение на целите на административното производство и на административния съд, като безпристрастен арбитър в един съдебен спор.   Дисциплинарната отговорност има за  цел установяване на  нарушението и налагане на наказание в съответствие с критериите предвидени в закона.

Констатираните нарушения от ИВСС,  отразени в акта, предмет на жалбата, съставляват дисциплинарни нарушения по смисъл на чл. 307, ал. 3, т. 7 ЗСВ. Решението на ВСС е правилно и законосъобразно. Постановеното от ВАС - тричленен състав решение е изцяло неправилно и незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

    Предвид гореизложеното, МОЛЯ ГОСДПОДА ВЪРХОВНИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ,  ДА УВАЖИТЕ КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА и да ОТМЕНИТЕ РЕШЕНИЕ № .... от 2010г. на тричленния състав на Върховния административен съд  по адм. дело № ....../2009 г

 

 

                                    

 ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР :