Предложение за поощренине на Венцислав Василев, Председател на районен съд - Русе

17 Декември 2009

Резултатите от работата на съдия Василев са констатирани в акт от контролна планова проверка на РС-Русе /19 – 23 октомври 2009 г./, включваща периода от 01.09.2008 – 01.09.2009 г. Установено е подобряване на работата на съда в сравнение с извършената планова проверка през 2008 г. и в резултат на констатираните тогава нарушения, дадените препоръки и изпълнението им. Добрата работа на съдиите дава възможност за насрочване на делата в кратки интервали. Положителните резултати се дължат и на усилията на административния ръководител – Венцислав Василев, който успешно съвместява задълженията си на съдия с административно-ръководните си функции. Той проявява висок професионализъм в работата си и образцово изпълнява служебните си задължения. Като административен ръководител е създал оптимална организация на работата на съдиите и съдебните служители. За пример е и работата на деловодителите и съдебните служители, водените от тях регистри, както и бързината за извършване на необходимите справки.

Тези изводи показват проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества от страна на председателя на РС-Русе Венцислав Василев.