31 Май 2021

Становище на Инспектората към Висшия съдебен съвет относно Анализа за дейността на Специализирания наказателен съд и Апелативния специализиран наказателен съд

още...
28 Май 2021

Инспекторатът към ВСС огласи Доклада за дейността си за 2020 г.

още...
12 Май 2021

СЪОБЩЕНИЕ
за срока и способите за подаване на ежегодните декларации за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт за 2020 г.

още...
28 Април 2021

Дело за делба на два недвижими имота между бивши съпрузи, продължило повече от 24 години, е едно от най-продължителните производства, констатирани от Инспектората към ВСС - Отчет по глава III "а" от ЗСВ за периода 01.01.2021 г.- 31.03.2021 г.

още...
2 Април 2021

Публикувани са насоки за спазване принципа за отчетност по чл. 5, пар. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 и по чл. 45, ал. 4 от Закона за защита на личните данни

още...
29 Март 2021

Информация за подаването на ежегодни декларации за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт за 2020 г.

още...
18 Февруари 2021

Публикувани Насоки за подаване на сигнали за извършени нарушения по глава девета, раздел Iб от Закона за съдебната власт

още...