• Методика за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет по Глава Трета "а" от ЗСВ
  • Методиката е приета от инспекторите с Решение по Протокол №13 от 9 май 2014 г.