- 2020 г. -

Списък на лица, които са изгубили качеството съдия, прокурор или следовател, неподали в срок декларации по чл.175а, ал.1, т.1, вр. чл.175в, ал.1, т.4 ЗСВ

Име Длъжност Орган на съдебната власт
1 Силвия Петрова Петрова
съдия ОС Търговище
2 Люба Михайлова Петрова
съдия РС Раднево
3 Павлин Борисов Богданов (1)
прокурор Софийска районна прокуратура
4 Петър Петров Смолички
прокурор Софийска районна прокуратура
5 Таня Петрова Шулева (1)
прокурор РП Бургас

Забележка:
(1) - лицето е подало декларация извън срока