ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ
по чл. 62, ал. 5, т. 1 от Закона за кредитните институции
във връзка с извършване на основна проверка по чл. 175д от ЗСВ

 

Декларация-съгласие на магистрат Изтегли
Декларация-съгласие на съпруг/а или лице, което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала с магистрат Изтегли
Декларация-съгласие за малолетно дете Изтегли
Декларация-съгласие на непълнолетно дете Изтегли

 

ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ
по чл. 62, ал. 5, т. 1 от Закона за кредитните институции
във връзка с извършване на допълнителна проверка по чл. 175з от ЗСВ

 

Декларация-съгласие на магистрат Изтегли
Декларация-съгласие на съпруг/а или лице, което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала с магистрат Изтегли
Декларация-съгласие за малолетно дете Изтегли
Декларация-съгласие на непълнолетно дете Изтегли

 

Забележка:
.....Централна кооперативна банка АД, Интернешънъл Асетбанк АД, Общинска банка АД, Инвестбанк АД и Райфайзенбанк България ЕАД поставят изискване съгласието за разкриване на банкова тайна да бъде с нотариална заверка на подписа на титуляра на сметката, в случай, че същото не се дава пред служител на банката. Останалите банки не поставят изискване за нотариално удостоверяване на подписа на декларатора.

Декларацията- съгласие по чл. 62 ал. 5 т. 1 от Закона за кредитните институции не е задължителна част от декларацията за имущество и интереси.

В случай, че се изрази съгласие за разкриване на банкова тайна, съдиите, прокурорите и следователите следва да подадат декларацията- съгласие едновременно с декларацията по чл. 175а ал. 1 т. 1 от Закона за съдебната власт.