- 2018 г. -

Списък на съдии, прокурори и следователи, неподали в срок декларации по чл.175а, ал.1, т.2 във вр. чл.175в, ал.1, т.2 ЗСВ

Име Длъжност Орган на съдебната власт Вид декларация
1 Николинка Георгиева Чокоева - Милева (1) съдия ОС - Русе
При промяна в декларирани обстоятелства
2
Петя Георгиева Желева (1)
съдия ВАС При промяна в декларирани обстоятелства

Забележка:
(1) - лицето е подало декларация извън срока