- 2018 г. -

Списък на съдии, прокурори и следователи, неподали в срок декларации по чл.175а, ал.1 т.2 във вр. чл.175в,  ал.2 ЗСВ

Име Длъжност Орган на съдебната власт Вид декларация
 1 Петър Ненчев Славчев (1)
съдия  СРС  При промяна в декларирани обстоятелства
 2 Николинка Георгиева Чокоева - Милева (1) съдия ОС - Русе
При промяна в декларирани обстоятелства
 3
Петя Георгиева Желева (1)
съдия ВАС При промяна в декларирани обстоятелства
 4  Пенка Кръстева Стоева - Йоаниду (1)
 съдия  ОС Пловдив
 При промяна в декларирани обстоятелства
 5  Пламен Митков Драганов (1)
 съдия  РС Търговище  При промяна в декларирани обстоятелства
 6 Нина Иванова Панчева (1)
 прокурор  ОП София
 При промяна в декларирани обстоятелства

Забележка:
(1) - лицето е подало декларация извън срока