- 2018 г. -

Списък на съдии, прокурори и следователи, неподали в срок декларации по чл.175а, ал.1, т.1 във вр. чл.175в, ал.1, т.1, т.3 и т.4 ЗСВ

Име Длъжност Орган на съдебната власт Вид декларация
1 Георги Ваньов Вълков
младши прокурор Районна прокуратура - Кюстендил При освобождаване от длъжност
2 Мария Иванова Иванова
съдия Софийски градски съд При освобождаване от длъжност
3 Веселин Зарев Плачков
следовател СлО към ОП - Плевен При освобождаване от длъжност
4 Виолина Станчева Джиджева-Трендафилова
съдия Софийски районен съд При освобождаване от длъжност
5 Татяна Михайлова Тодорова
съдия Административен съд - София-град При освобождаване от длъжност
6 Елка Христова Пенчева
съдия Софийски градски съд Една година след подаване на декларация при изгубване на качестовото
7 Никола Николов Попов
съдия Софийски районен съд Една година след подаване на декларация при изгубване на качестовото
8 Димитър Колев Димитров
 следовател  ОСлО към ОП - Ямбол При освобождаване от длъжност (1)
9 Георги Ваньов Вълканов
 прокурор  РП - Кюстендил При освобождаване от длъжност (1)
10
Мария Стоянова Динева
 съдия  РС - Трявна При освобождаване от длъжност (1)
11  Христо Маринов Киновски
 прокурор  РП - Никопол
 Една година след подаване на декларация при изгубване на качестовото
12  Мариана Господинова Костова
 съдия  Върховен Касационен съд
 При освобождаване от длъжност

Забележка:
(1) - лицето е подало декларация извън срока

 

 

- 2017 г. -

Списък на съдии, прокурори и следователи, неподали в срок декларации по чл.175а, ал.1, т.1 във вр. чл.175в, ал.1, т.1 и т.3 ЗСВ

Име Длъжност Орган на съдебната власт Вид декларация
1 Маргарита Петкова Давидкова
съдия Окръжен съд Монтана При освобождаване от длъжност
2 Петър Крумов Златев
съдия Районен съд Нова Загора При освобождаване от длъжност
3 Розалин Петков Трендафилов заместник- окръжен прокурор Окръжна прокуратура - Хасково При освобождаване от длъжност
4 Ангел Калинов Иванов съдия Върховен административен съд При освобождаване от длъжност
5 Нели Любомирова Тошева (1) съдия Окръжен съд - Перник При освобождаване от длъжност
6 Елена Тодорова Попова- Чапарова (1) прокурор Районна прокуратура - Елин Пелин При освобождаване от длъжност
7 Елка Йорданова Филчева - Ерменкова
 съдия  Окръжен съд - Благоевград
 При освобождаване от длъжност
8 Иван Христов Христов
следовател Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура - Бургас
При освобождаване от длъжност
9 Красимир Викторов Сотиров (1)
младши съдия Окръжен съд - Бургас
При встъпване в длъжност
10 Сияна Стойчева Димитрова (1)
младши съдия Окръжен съд - Бургас
При встъпване в длъжност
11 Катя Рудева Боева (1)
младши съдия Окръжен съд - Пловдив
При встъпване в длъжност
12 Георги Панайотов Димитров
прокурор Специализирана прокуратура
При освобождаване от длъжност
13 Владимира Янева Янева - Манолова
съдия Софийски градски съд
При освобождаване от длъжност
14  Недялко Христов Паталов
 съдия  Районен съд - Свиленград
 При освобождаване от длъжност
15  Даниела Спасова Личева
 прокурор  Апелативна прокуратура - София
 При освобождаване от длъжност
16 Атанас Димитров Гичев
прокурор Апелативна прокуратура - Пловдив
При освобождаване от длъжност
17 Янка Стоянова Павлова (1)
съдия Окръжен съд - Велико Търново
При освобождаване от длъжност
18 Даниела Ценова Грамовска
съдия Районен съд - Бяла Слатина
При освобождаване от длъжност
19 Илия Петров Пачолов (1)
съдия Административен съд - Варна
При освобождаване от длъжност
20 Константин Банчев Константинов
прокурор Районна прокуратура - Казанлък
При освобождаване от длъжност

Забележка:
(1) - лицето е подало декларация извън срока