- 2019 г. -

Списък на съдии, прокурори и следователи, неподали в срок декларации по чл.175а, ал.1, т.1 във вр. чл.175в, ал.1, т.1, т.3 и т.4 ЗСВ

Име Длъжност Орган на съдебната власт Вид декларация
1 Мария Иванова Иванова
 съдия  Софийски Градски Съд
 Една година след подаване на декларация при изгубване на качестовото
2
Александра Фьодоровна Коева (1)
 съдия  Районен съд Карнобат
 При освобождаване от длъжност
3 Силвана Стоянова Лупова (1)
 прокурор  РП Пазарджик
 При освобождаване от длъжност
 4 Георги Атанасов Петров
 военен следовател  ВОП София
 При освобождаване от длъжност
5
Тиха Стефанова Стоянова - Папуджикова (1)
 прокурор  ОП Бургас  При освобождаване от длъжност
 6 Илиан Илианов Георгиев (1)  прокурор  ВОП София
 При освобождаване от длъжност
 7 Емилия Георгиева Присадова (1)  съдия  ОС Смолян  При освобождаване от длъжност
8 Валери Гинев Василев (1) прокурор СРП При освобождаване от длъжност
9 Петър Петров Смолички прокурор СРП При освобождаване от длъжност
10 Красимира Жекова Вълчанова (1) прокурор РП Нови пазар При освобождаване от длъжност
11 Малена Андонова Филипова (1)
прокурор ВКП При освобождаване от длъжност
12 Красимир Иванов Харалампиев (1)
съдия ВКС При освобождаване от длъжност
13 Александра Захариева Христова (1)
младши прокурор РП-Варна При встъпване в длъжност
14 Димитър Петров Димитров (1)
младши прокурор РП-Варна При встъпване в длъжност
15 Христо Димитров Кирилов (1)
следовател ОП-Кюстендил При освобождаване от длъжност
16 Иван Пламенов Йорданов (1)
съдия РС-Лом При встъпване в длъжност
17 Методи Орлинов Лалов
съдия СРС При освобождаване от длъжност
18 Огнян Илиев Басарболиев
прокурор АП-Велико Търново
Една година след подаване на декларация при изгубване на качестовото

Забележка:
(1) - лицето е подало декларация извън срока

 

 

- 2018 г. -

Списък на съдии, прокурори и следователи, неподали в срок декларации по чл.175а, ал.1, т.1 във вр. чл.175в, ал.1, т.1, т.3 и т.4 ЗСВ

Име Длъжност Орган на съдебната власт Вид декларация
1 Георги Ваньов Вълков
младши прокурор Районна прокуратура - Кюстендил При освобождаване от длъжност
2 Мария Иванова Иванова
съдия Софийски градски съд При освобождаване от длъжност
3 Веселин Зарев Плачков
следовател СлО към ОП - Плевен При освобождаване от длъжност
4 Виолина Станчева Джиджева-Трендафилова
съдия Софийски районен съд При освобождаване от длъжност
5 Татяна Михайлова Тодорова
съдия Административен съд - София-град При освобождаване от длъжност
6 Елка Христова Пенчева
съдия Софийски градски съд Една година след подаване на декларация при изгубване на качестовото
7 Никола Николов Попов
съдия Софийски районен съд Една година след подаване на декларация при изгубване на качестовото
8 Димитър Колев Димитров
следовател ОСлО към ОП - Ямбол При освобождаване от длъжност (1)
9 Георги Ваньов Вълканов
прокурор РП - Кюстендил При освобождаване от длъжност (1)
10
Мария Стоянова Динева
съдия РС - Трявна При освобождаване от длъжност (1)
11 Христо Маринов Киновски
прокурор РП - Никопол
Една година след подаване на декларация при изгубване на качестовото
12 Мариана Господинова Костова
съдия Върховен Касационен съд
При освобождаване от длъжност
13 Димитър Каменов Димитров
следовател Национална следствена служба
Една година след подаване на декларация при изгубване на качестовото
14 Beceлин Трендафилов Мартински следовател Национална следствена служба При освобождаване от длъжност
15 Емил Петков Иванов
следовател Национална следствена служба
При освобождаване от длъжност

Забележка:
(1) - лицето е подало декларация извън срока

 

 

- 2017 г. -

Списък на съдии, прокурори и следователи, неподали в срок декларации по чл.175а, ал.1, т.1 във вр. чл.175в, ал.1, т.1 и т.3 ЗСВ

Име Длъжност Орган на съдебната власт Вид декларация
1 Маргарита Петкова Давидкова
съдия Окръжен съд Монтана При освобождаване от длъжност
2 Петър Крумов Златев
съдия Районен съд Нова Загора При освобождаване от длъжност
3 Розалин Петков Трендафилов заместник- окръжен прокурор Окръжна прокуратура - Хасково При освобождаване от длъжност
4 Ангел Калинов Иванов съдия Върховен административен съд При освобождаване от длъжност
5 Нели Любомирова Тошева (1) съдия Окръжен съд - Перник При освобождаване от длъжност
6 Елена Тодорова Попова- Чапарова (1) прокурор Районна прокуратура - Елин Пелин При освобождаване от длъжност
7 Елка Йорданова Филчева - Ерменкова
 съдия  Окръжен съд - Благоевград
 При освобождаване от длъжност
8 Иван Христов Христов
следовател Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура - Бургас
При освобождаване от длъжност
9 Красимир Викторов Сотиров (1)
младши съдия Окръжен съд - Бургас
При встъпване в длъжност
10 Сияна Стойчева Димитрова (1)
младши съдия Окръжен съд - Бургас
При встъпване в длъжност
11 Катя Рудева Боева (1)
младши съдия Окръжен съд - Пловдив
При встъпване в длъжност
12 Георги Панайотов Димитров
прокурор Специализирана прокуратура
При освобождаване от длъжност
13 Владимира Янева Янева - Манолова
съдия Софийски градски съд
При освобождаване от длъжност
14  Недялко Христов Паталов
 съдия  Районен съд - Свиленград
 При освобождаване от длъжност
15  Даниела Спасова Личева
 прокурор  Апелативна прокуратура - София
 При освобождаване от длъжност
16 Атанас Димитров Гичев
прокурор Апелативна прокуратура - Пловдив
При освобождаване от длъжност
17 Янка Стоянова Павлова (1)
съдия Окръжен съд - Велико Търново
При освобождаване от длъжност
18 Даниела Ценова Грамовска
съдия Районен съд - Бяла Слатина
При освобождаване от длъжност
19 Илия Петров Пачолов (1)
съдия Административен съд - Варна
При освобождаване от длъжност
20 Константин Банчев Константинов
прокурор Районна прокуратура - Казанлък
При освобождаване от длъжност

Забележка:
(1) - лицето е подало декларация извън срока