- 2020 г. -

Списък на съдии, прокурори и следователи, неподали в срок декларации по чл.175а, ал.1, т.1 във вр. чл.175в, ал.1, т.1, т.3 и т.4 ЗСВ

Име Длъжност Орган на съдебната власт Вид декларация
1 Поля Христова Миткова (1)
прокурор ОП Ловеч
При освобождаване от длъжност
2 Теодор Иванов Иванов (1)
следовател Софийска градска прокуратура
При освобождаване от длъжност
3 Иван Бойчев Боев
следовател ОП Бургас
При освобождаване от длъжност
4 Анелия Божидарова Рашева
съдия РС Видин
При освобождаване от длъжност

Забележка:
(1) - лицето е подало декларация извън срока