Списък на съдии, прокурори и следователи, неподали в срок декларации по чл.175а, ал.1, т.1 във вр. чл.175в, ал.1, т.1 и т.3 ЗСВ

Име Длъжност Орган на съдебната власт Вид декларация
1 Петър Крумов Златев
съдия Районен съд Нова Загора При освобождаване от длъжност
2 Розалин Петков Трендафилов заместник- окръжен прокурор Окръжна прокуратура - Хасково При освобождаване от длъжност
3 Ангел Калинов Иванов съдия Върховен административен съд При освобождаване от длъжност
4 Нели Любомирова Тошева (1) съдия Окръжен съд - Перник При освобождаване от длъжност
5 Елена Тодорова Попова- Чапарова (1) прокурор Районна прокуратура - Елин Пелин При освобождаване от длъжност
6 Елка Йорданова Филчева - Ерменкова
 съдия  Окръжен съд - Благоевград
 При освобождаване от длъжност
7 Иван Христов Христов
следовател Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура - Бургас
При освобождаване от длъжност
8 Красимир Викторов Сотиров (1)
младши съдия Окръжен съд - Бургас
При встъпване в длъжност
9 Сияна Стойчева Димитрова (1)
младши съдия Окръжен съд - Бургас
При встъпване в длъжност
10 Катя Рудева Боева (1)
младши съдия Окръжен съд - Пловдив
При встъпване в длъжност
11 Георги Панайотов Димитров
прокурор Специализирана прокуратура
При освобождаване от длъжност
12 Владимира Янева Янева - Манолова
съдия Софийски градски съд
При освобождаване от длъжност
13  Недялко Христов Паталов
 съдия  Районен съд - Свиленград
 При освобождаване от длъжност
14  Даниела Спасова Личева
 прокурор  Апелативна прокуратура - София
 При освобождаване от длъжност

Забележка:
(1) - лицето е подало декларация извън срока