ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за извършване на проверки по глава девета, раздел I „б" ЗСВ от екипи на Инспектората към Висшия съдебен съвет

 


Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Раздел I
Предмет


.....Чл. 1. (1) Тези правила:
.....1. уреждат извършването на проверките на съдии, прокурори и следователи за почтеност и конфликт на интереси, за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и проверки, свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите;
.....2. определят процедурата, по която се извършват проверките, включително реда и съдържанието на действията и актовете, които трябва да се осъществят;
.....3. посочват основните обстоятелства, които следва да се установят.
(2) Предмет на правилата е и съставянето, и съдържанието на окончателния доклад за извършените проверки, приемането му от Инспектората към Висшия съдебен съвет (Инспектората) и правните последици от това.


Раздел II
Принципи


.....Чл. 2. При извършване на проверките по чл. 175к, ал. 1 - 4 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), главният инспектор и инспекторите са независими и се подчиняват само на закона. Те осъществяват правомощията си съобразно чл. 117, ал. 2 и чл. 132а, ал. 6 от Конституцията на Република България без да засягат независимостта на съдиите, прокурорите и следователите.
.....Чл. 3. (1) Не може да участва в производството по проверките по глава девета, раздел I „б" ЗСВ длъжностно лице, което е заинтересовано от изхода му или има с проверявания или неговия защитник отношения, пораждащи основателни съмнения в неговото безпристрастие.
.....(2) При наличието на някое от посочените в ал. 1 основания, длъжностното лице трябва да се отведе.
.....Чл. 4. (1) Екипът, извършващ проверката събира всички необходими доказателства за установяване на твърдяното нарушение, като не е ограничен от искането за започване на проверката, както и от доводите на проверяваното лице и посочените от него доказателства.
.....(2) Резултатите от проверката се основават на установените факти, които са от значение за случая.
.....Чл. 5. В хода на проверката, проверяваното лице има право на защита, което включва:
.....1. право да бъде изслушано;
.....2. право да посочва правни съображения и доводи, да прави доказателствени искания, както и да ползва адвокатска защита.
.....Чл. 6. (1) Съобразно събраните в хода на проверката данни, проверяващият може да променя квалификацията на нарушението, предмет на проверката.
.....(2) При промяна в правната квалификация (от проверка за почтеност в проверка за конфликт на интереси, действия, които накърняват престижа на съдебната власт, нарушаване на независимостта на съдии, прокурори и следователи или обратно), проверяваният се уведомява незабавно на посочен от него адрес или начин, а ако не е посочен - на постоянния или настоящ адрес.
.....(3) Проверяващият може да събира данни и да се произнесе за повече от едно нарушение, ако е сезиран за това или в хода на проверката се установят и други нарушения, като при промяна незабавно уведомява проверявания.
.....Чл. 7. По неприключилите проверки по глава девета, раздел I „б" ЗСВ не се предоставя информация, освен в случаите, предвидени в закона.


Глава втора
ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ПРОВЕРКИТЕ


Раздел І
Проверка за почтеност


.....Чл. 8. Нарушаване на почтеността е налице, когато се установи, че съдия, прокурор или следовател приема материални или нематериални облаги, извън рамките на закона, които могат да поставят под съмнение неговата независимост и безпристрастност.
.....Чл. 9. Материална или нематериална облага е всеки паричен или непаричен доход, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.
.....Чл. 10. Приета извън рамките на закона е облагата, предизвикана от служебното качество на съдия, прокурор или следовател, която не се следва по закон.
.....Чл. 11. В хода на проверката за почтеност, подлежат на установяване следните обстоятелства:
.....1. притежава ли приемащият облагата качеството съдия, прокурор или следовател към момента на приемането и към момента на започване на проверката;
.....2. има ли приета неследваща се по закон облага;
.....3. облагата свързана ли е със служебното качество на приелия;
.....4. какъв е видът на облагата;
.....5. как е приета облагата, къде и кога;
.....6. от кого е приета облагата;
.....7. в състояние ли е приемането на облагата да създаде съмнение относно независимостта и обективността на съдията, прокурора или следователя;
.....8. след приемане на облагата има ли служебни действия или бездействия и в какво се изразяват те.
.....Чл. 12. Нарушението се счита за извършено с приемането на неследващата се по закон облага от съдията, прокурора или следователя в служебното му качество, която да е в състояние да постави под съмнение неговата независимост и безпристрастност.
.....Чл. 13. Ако съдията, прокурорът или следователят е предприел или се е въздържал от изпълнение на служебните си задължения, заради приетата облага, се проверяват и обстоятелствата за конфликт на интереси.


Раздел II
Проверка за конфликт на интереси


.....Чл. 14. Нарушението конфликт на интереси възниква, когато съдия, прокурор или следовател има частен интерес, който може да повлияе върху обективното и безпристрастно изпълнение на служебните му задължения.
.....Чл. 15. Частен интерес е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за съдия, прокурор или следовател или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.
.....Чл. 16. (1) Проверка за конфликт на интереси на съдия, прокурор или следовател при изпълнение на служебните му задължения или правомощия, свързани с разглеждането и приключването на делата и преписките, се извършва само на основание чл. 175и, ал. 6 ЗСВ.
.....(2) Искания за установяване конфликт на интереси на съдия, прокурор или следовател са недопустими, когато делото или преписката са висящи.
.....Чл. 17. (1) В хода на проверката за конфликт на интереси подлежат на установяване следните обстоятелства:
.....1. притежава ли проверяваният към момента на възникване на частния интерес и към момента на започване на проверката, качеството съдия, прокурор или следовател;
.....2. каква е същността на осъществените служебни действия или бездействия - оказване на влияние или въздействие (чрез молби и указания, при разходване на бюджетни средства, представителство, сключване на договори, разпореждане с имущество, издаване на удостоверения, използване или разрешаване използването на информация, получена при изпълнението на правомощия или задължения по служба, извършване на консултантска дейност и др.);
.....3. налице ли е частен интерес - възможност за получаване на облага и определянето ѝ съобразно критериите на чл. 175и, ал. 3 ЗСВ;
.....4. в чия полза би възникнала облагата - на задълженото лице или на свързаните с него лица;
.....5. съставляват ли осъществените служебни действия и бездействия елемент от служебните задължения или правомощия на лицето.
.....(2) В случаите, в които проверката е започнала на основание получен съдебен акт по чл. 175и, ал. 6 ЗСВ, се събират доказателства за следните обстоятелства:
.....1. по кой закон е проведено съответното производство (ГПК, НПК, ЗАНН, АПК, ДОПК и др.);
.....2. има ли отменен съдебен или прокурорски акт или действия на следовател, извършени в нарушение на процесуалните изисквания за независимост, обективност и безпристрастност;
.....3. причини за неприетия отвод или ненаправения самоотвод, съобразно установеното в акта по чл. 175и, ал. 6 ЗСВ.


Раздел III
Проверка за нарушаване на независимостта


.....Чл. 18. Независимостта на съдията, прокурора или следователя е нарушена, когато при изпълнение на служебните си задължения упражни или се поддаде на натиск, заплахи, стимули, преки или косвени влияния от представители на публичната власт или частно влияние, вътрешни или външни за съдебната система.
.....Чл. 19. (1) В хода на проверката за нарушаване на независимостта чрез упражняване на въздействие от съдия, прокурор и следовател, подлежат на установяване следните обстоятелства:
.....1. по отношение на кого е упражнено въздействието;
.....2. притежава ли проверяваният към момента на въздействието и към момента на започване на проверката, качеството съдия, прокурор или следовател;
.....3. притежава ли към момента на въздействието лицето, спрямо което то е упражнено, качеството съдия, прокурор или следовател;
.....4. каква е формата на въздействието по чл. 175к, ал. 3 ЗСВ, по какъв начин и с какви действия е осъществено;
.....5. има ли и какъв е резултатът от упражняването на служебни правомощия под въздействие;
.....6. каква е връзката между лицата.
.....(2) Не се изисква упражненото въздействие да е мотивирало съответния съдия, прокурор или следовател към нарушаване на професионалните му задължения.
.....Чл. 20. В хода на проверката за нарушаване на независимостта чрез поддаване на въздействие на съдия, прокурор или следовател, подлежат на установяване следните обстоятелства:
.....1. от кого е упражнено въздействието и спрямо кого;
.....2. какво качество притежава лицето, упражнило въздействието;
.....3. лицето, спрямо което въздействието е упражнено, притежава ли качеството съдия, прокурор или следовател - към момента на въздействието и към момента на започване на проверката;
.....4. по какъв начин и с какви действия е осъществено въздействието;
.....5. каква е формата на въздействието по чл. 175к, ал. 3 ЗСВ;
.....6. възприето ли е от адресата оказаното въздействие и как се е отразило на изпълнението на служебните му задължения;
.....7. има ли и какъв е резултатът от упражняването на служебни правомощия под въздействие.


Раздел IV
Проверка за накърняване престижа на съдебната власт


.....Чл. 21. Накърняващо престижа на съдебната власт е поведение на съдия, прокурор или следовател, което е в разрез с утвърдените в обществото разбирания за благоприличие и компрометиращо честта на съдията, прокурора или следователя в професията и обществото.
.....Чл. 22. Неприлични са тези действия, които са цинични, невъзпитани, брутални, безсрамни и други отрицателни прояви, които скандализират обществото и са в противоречие с изискванията на Кодекса за етично поведение на българските магистрати.
.....Чл. 23. Предмет на установяване на нарушението по чл. 175к, ал. 4 ЗСВ са следните обстоятелства:
.....1. притежава ли проверяваният към момента на извършване на нарушението и към момента на започване на проверката, качеството съдия, прокурор или следовател;
.....2. в какво се изразява нарушението;
.....3. конкретизация по време, място и съдържание;
.....4. съответства ли действието или поведението на изискването за благоприличие на съдията, прокурора или следователя в професията и обществото;
.....5. има ли накърняване на престижа на съдебната власт и на професионалната чест на съдията, прокурора или следователя и в какво се изразява;
.....6. има ли конкретни лица, към които е насочено неприличното поведение и кои са те;
.....7. има ли възстановяване на нормалните взаимоотношения между съдията, прокурора или следователя и лицето, към което е насочено неприличното поведение.


Глава трета
ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА


.....Чл. 24. (1) Проверките по глава девета, раздел I „б" ЗСВ започват със заповед на главния инспектор:
.....1. по сигнал, който отговаря на изискванията по чл. 175л, ал. 5 ЗСВ;
.....2. по искане на съдия, прокурор или следовател, когато проверката се отнася до него;
.....3. по служебна инициатива на Инспектората, когато при извършване на проверките по чл. 56, ал. 1 ЗСВ, констатира данни за нарушения по чл.175к, ал. 1 - 4 ЗСВ;
.....4. при получаване на съдебен акт по чл.175и, ал. 6 ЗСВ;
.....5. при възлагане от съответната колегия на Висшия съдебен съвет по чл. 30, ал. 5, т. 10 ЗСВ;
.....(2) За сигнал се приема и публикация в средствата за масова информация, ако отговаря на изискванията на чл. 175л, ал. 5, т. 2 - 4 ЗСВ.
.....Чл. 25. (1) Всеки, който разполага с данни за частен интерес на съдия, прокурор или следовател при изпълнение на неговите конкретни служебни функции или за действия, които противоречат на принципите за почтеност, накърняват престижа на съдебната власт или са свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите или следователите, може да подаде сигнал до Инспектората към Висшия съдебен съвет.
.....(2) Всеки сигнал трябва да съдържа:
.....1. трите имена, единен граждански номер, адрес, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
.....2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него длъжност;
.....3. конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;
.....4. позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни на лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;
.....5. дата на подаване на сигнала;
.....6. подпис на подателя.
.....(3) Съдия, прокурор или следовател може да поиска извършването на проверка, когато тя се отнася до него.
.....(4) Незабавно след приключването на делата с влязъл в сила съдебен акт, както и по преписките и делата на прокурорите и следователите, административните ръководители на органите на съдебната власт изпращат на Инспектората към Висшия съдебен съвет преписи от съдебните актове и актовете на прокурорите и следователите, отменени поради нарушение на законовите разпоредби, уреждащи основанията за отвеждане от разглеждане на делата и преписките на съдия, прокурор или следовател.
.....(5) В случай на констатирани данни за нарушения по чл. 175к, ал. 1 - 4 ЗСВ при изпълнение на дейностите по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 3 и т. 9 ЗСВ, както и при дейността по проверка на имуществените декларации на съдии, прокурори и следователи, съответният инспектор писмено уведомява главния инспектор.
.....(6) Инспекторът уведомява писмено главния инспектор и при наличие на данни в сигнал, отговарящ на изискванията на чл. 175л, ал. 5 ЗСВ, за несъответствие между имотното състояние на съдията, прокурора и следователя и декларацията по чл. 175б, ал. 1 ЗСВ, надхвърлящо 5 000 лв.
.....(7) Сигналът, както и искането за извършване на проверка от съдия, прокурор или следовател, когато проверката се отнася до него, се подават писмено и се регистрират незабавно след постъпването им.
.....Чл. 26. След регистрирането му, сигналът се разпределя на екип от инспектор и двама експерти на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение според поредността на постъпването му.
.....Чл. 27. Най-късно в следващия разпределянето работен ден, инспекторът извършва проверка за редовността и допустимостта на сигнала.
.....Чл. 28. (1) Когато сигналът не е подписан и при съмнение дали той изхожда от посочения в него гражданин или организация, проверяващият изисква неговото потвърждение със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от съобщението за това. При непотвърждаване в срок производството се прекратява.
.....(2) Ако сигналът не удовлетворява останалите изисквания на чл. 175л, ал. 5 ЗСВ, подателят се уведомява да отстрани недостатъците в тридневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството.
.....(3) Срокът за извършване на проверката започва да тече от датата на отстраняване на нередовността.
.....Чл. 29. (1) Сигнали, които не са от компетентността на Инспектората към Висшия съдебен съвет, незабавно се препращат по компетентност на съответния орган или по преценка на съответния инспектор се докладват на заседание на Инспектората и по негово решение се изпращат на компетентния орган.
.....(2) Сигнал срещу лице, което към момента на подаване е освободено от длъжността съдия, прокурор или следовател, се връща на подателя му.
.....(3) Проверка не се образува, а подателят на сигнала се уведомява, когато се установи, че за същото нарушение е образувано дисциплинарно производство, респ. производство за установяване на конфликт на интереси.
.....Чл. 30. В случай, че сигналът е редовен и допустим, главният инспектор се уведомява незабавно за издаване на заповед за извършване на проверка.
.....Чл. 31. (1) Правилата на чл. 26 - 30 се прилагат и при постъпило искане от съдия, прокурор или следовател за извършване на проверка.
(2) В случаите по чл. 24, ал. 1, т. 3 - т. 5 и ал. 2, не се извършва проверка за редовност и допустимост.
.....Чл. 32. (1) Заповедта на главния инспектор за възлагане на проверка съдържа:
.....1. основанието за започване на проверката;
.....2. данни за органа на съдебната власт, в който е назначен съдията, прокурорът или следователят, който ще бъде проверяван;
.....3. имената на проверяващия инспектор и подпомагащите го експерти;
.....4. задачите на проверката и срока на извършването ѝ;
.....5. работна квалификация на нарушението, предмет на проверката;
.....6. срок за приключване на проверката и представяне на мотивирания доклад по чл. 175о, ал. 1 ЗСВ.
.....(2) Препис от заповедта се изпраща на проверявания.
.....Чл. 33. Доказателства при извършване на проверките могат да бъдат данни, които са свързани с факти и обстоятелства от значение за изясняване на основните въпроси, предмет на проверките по чл. 175к, ал. 1 - 4 ЗСВ.
.....Чл. 34. (1) Фактите и обстоятелствата се установяват чрез обяснения, декларации на проверявания, сведения, писмени и други доказателствени средства, които не са забранени със закон, освен ако специален закон предписва доказването на някои факти и обстоятелства да се извършва и с други средства. Забранено е използването на специални разузнавателни средства.
.....(2) Проверяващият може да изисква информация от публични органи, организации и институции, включително информацията по чл. 175д, ал. 2 - 7 ЗСВ.
.....(3) Искането и получаването на информация по реда на чл. 175д, ал. 2 - 7 ЗСВ се извършва съгласно вътрешните правила за проверка на имуществените декларации на съдиите, прокурорите и следователите от екипи на Инспектората към Висшия съдебен съвет.
.....Чл. 35. (1) Проверяващият осигурява на проверявания съдия, прокурор или следовател, както и на защитника, възможността да се запознаят със събраните доказателства по проверката и да си правят бележки и извадки по тях.
.....(2) Преди предоставяне на достъпа до събраните доказателства, когато в тях се съдържа информация, представляваща служебна тайна, проверяваният и защитникът му преминават обучение по чл. 145, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация.
.....(3) Проверяваният се приканва да бъде изслушан или да представи писмено становище.
.....Чл. 36. За резултатите от проверката се изготвя мотивиран доклад, който съдържа:
.....1. дата и място на съставянето му;
.....2. име на проверяващия инспектор и подпомагащите го експерти;
.....3. основанието за започване на проверката;
.....4. данни за заповедта на главния инспектор;
.....5. име на съдията, прокурора или следователя, който е проверен;
.....6. извършените действия в хода на проверката;
.....7. приетите за установени факти и обстоятелства и доказателствата, които ги подкрепят;
.....8. постъпило становище по събраните доказателства от проверявания, какви са неговите възражения и дали проверяващият ги приема за основателни;
.....9. становище относно липсата или наличието на достатъчно данни за конфликт на интереси, съответно за действия или бездействия, които противоречат на принципите за почтеност, накърняват престижа на съдебната власт или са свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите;
.....10. какво е предложението на проверяващия;
.....11. подпис на инспектора, извършил проверката.
.....Чл. 37. Незабавно след съставянето му докладът се внася за обсъждане в заседание на Инспектората.
.....Чл. 38. (1) След разглеждане и обсъждане на доклада, Инспекторатът:
.....1. прекратява проверката при липса на достатъчно данни за извършено нарушение;
.....2. отправя предложение до съответната колегия на ВСС за налагане на дисциплинарно наказание, когато е установено извършено нарушение по чл. 175к, ал. 1 - 4 ЗСВ;
.....3. отправя предложение до съответната колегия на ВСС за образуване на производство за установяване на конфликт на интереси заедно с предложението за налагане на дисциплинарно наказание, когато наред с дисциплинарното нарушение са установени и данни за конфликт на интереси.
.....(2) Инспекторатът се произнася с решение.
.....(3) При установяване на данни за нарушаване на независимостта на съдия, прокурор и следовател от лице, непритежаващо това качество, главният инспектор уведомява и ръководителя на това лице.
.....(4) При установени данни за извършено престъпление, екземпляр от доклада по чл. 175о, ал. 1 ЗСВ в тази му част, се изпраща на съответния прокурор с придружително писмо, подписано от главния инспектор.
.....Чл. 39. Инспекторатът към Висшия съдебен съвет извършва проверките по чл. 175к, ал. 1 - 4 ЗСВ в двумесечен срок от образуването им, който може да бъде продължен еднократно за срок от един месец със заповед на главния инспектор.
.....Чл. 40. (1) В хода на проверката проверяваното лице има право на адвокатска защита.
.....(2) Данните за самоличността на подателя на сигнала за нарушение по чл. 175к, ал. 1 - 4 ЗСВ, за обстоятелствата, посочени в сигнала и установените в хода на проверката, са служебна тайна.
.....(3) За неуредените въпроси за извършване на проверките по чл. 175к, ал. 1 - 4 ЗСВ се прилага Административнопроцесуалния кодекс.
.....Чл. 41. (1) Инспекторатът уведомява писмено в тридневен срок проверяваното лице за резултатите от проверката и за взетото решение по доклада по чл. 175о, ал. 1 ЗСВ.
.....(2) В срока по ал. 1, Инспекторатът уведомява подателя на сигнала за решението по доклада.


Глава четвърта
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


.....Чл. 42. (1) Който не изпълни задължение по чл. 175р, ал. 2 ЗСВ, се наказва с глоба в размер от 3000 до 6000 лв.
.....(2) Когато нарушението е извършено повторно, глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв.
.....Чл. 43. (1) Актовете за нарушения по чл. 42 се съставят от определени от главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет служители.
.....(2) Наказателните постановления се издават от главния инспектор или оправомощени от него инспектори.
.....(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


.....§ 1. Правилата са приети на основание чл. 54, ал. 1, т. 10, във връзка с т. 8 ЗСВ с решение по т. 1 от проведено на 6 януари 2017 г. заседание на Инспектората към Висшия съдебен съвет.
.....§ 2. Правилата се публикуват на страницата на Инспектората в интернет.