ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за проверка на имуществените декларации на съдиите, прокурорите и следователите от екипи на Инспектората към Висшия съдебен съвет

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I
Предмет, задачи и принципи


.....Чл. 1. (1) Тези правила:
.....1. уреждат извършването на проверката на имуществените декларации по чл. 175а, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) на съдиите, прокурорите и следователите;
.....2. определят процедурата, по която се извършва проверката, включително реда и съдържанието на действията и актовете, които трябва да се осъществят;
.....3. посочват основните обстоятелства, които следва да се установят.
.....(2) Предмет на правилата е и съставянето, и съдържанието на докладите по чл. 175ж, ал. 1 и чл. 175з, ал. 3 ЗСВ за извършените проверки, както и правните последици от тях.

.....Чл. 2. (1) При извършване на проверката по чл. 1, т. 1 се спазват принципите на обективност, законосъобразност и ефективност.
.....(2) Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (Инспекторатът) осигурява публичността на дейността по глава девета, раздел I „а" ЗСВ, чрез воденето и поддържането на предвидените в закона електронни публични регистри и списъци. Публикуването на информация в тях, се извършва при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
.....Чл. 3. (1) При извършване на проверките по глава девета, раздел I „а" ЗСВ, главният инспектор и инспекторите са независими и се подчиняват само на закона. Те осъществяват правомощията си съобразно чл. 117, ал. 2 и чл. 132а, ал. 6 от Конституцията на Република България без да засягат независимостта на съдиите, прокурорите и следователите.


Раздел II
Декларации. Задължени лица. Подлежащи на деклариране обстоятелства. Срокове за подаване на декларациите. Електронни публични регистри и списъци.


.....Чл. 4. (1) Съдиите, прокурорите и следователите са длъжни да декларират пред Инспектората към Висшия съдебен съвет своето имущество и интереси.
.....(2) В определен от закона срок след освобождаване от длъжност съдия, прокурор и следовател, изгубилите това качество лица са длъжни да декларират своето имущество и интереси.
.....(3) Задължените лица по ал. 1 и ал. 2 декларират имуществото и доходите на своите съпрузи или на лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и на ненавършилите пълнолетие деца.
.....Чл. 5. (1) Съдии, прокурори и следователи подават в Инспектората следните декларации:
.....1. декларация от две части за имущество и интереси;
.....2. декларация за промяна на декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1, в частта за интересите по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - 13 ЗСВ.
.....(2) Лицата по чл. 4, ал. 2 подават декларацията по ал. 1, т. 1.
.....(3) При промяна на заеманата длъжност, когато и новата длъжност е съдия, прокурор или следовател, не се подава нова декларация за имущество и интереси.
.....(4) Декларациите се попълват по образец, утвърден от главния инспектор.
.....(5) Декларациите се подават на хартиен носител, придружен с копие на електронен носител, или по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис по Закона за електронния документ и електронния подпис. Неподписаната декларация се смята за неподадена.
.....Чл. 6. (1) Задължените лица декларират в декларацията за имущество и интереси в страната и чужбина:
.....1. недвижимо имущество;
.....2. моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства, както и други превозни средства, които подлежат на регистрация по закон;
.....3. парични суми, в т. ч. влогове, банкови сметки и вземания на обща стойност над 10 000 лв., включително в чуждестранна валута;
.....4. осигуряване в пенсионни фондове по допълнително доброволно осигуряване, ако общата им стойност надвишава 10 000 лв.;
.....5. налични ценни книги, дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества и финансови инструменти по чл. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
.....6. задължения и кредити над 10 000 лв., в т. ч. кредитни карти, ако усвоеният кредитен лимит през предходната календарна година в местна или в чуждестранна валута общо надвишава 10 000 лв.;
.....7. доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, в размер над 1000 лв.;
.....8. чуждо недвижимо имущество и чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 10 000 лв., които лицето или неговият съпруг, или лицето, с което то се намира във фактическо съжителство на съпружески начала, трайно ползва независимо от основанията за това и от условията на ползване;
.....9. дадени обезпечения и направени разходи от тях или в тяхна полза, или в полза на лицата по чл. 4, ал. 3 с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността, за:
.....а) обучение;
.....б) пътуване;
.....в) други плащания с единична цена над 1000 лв.;
.....10. разходи за обучения извън случаите по т. 9, в т. ч. в полза на лицата по чл. 4, ал. 3, чиято еднократна стойност надхвърля 1000 лв.;
.....11. участие в търговски дружества, в органи на управление или контрол на търговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации, както и извършване на дейност като едноличен търговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването;
.....12. договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните от лицето решения в кръга на неговите правомощия или задължения по служба;
.....13. данни за свързани лица, към дейността на които съдията, прокурорът или следователят има частен интерес.
.....(2) При годишното деклариране на имуществото по ал. 1, т. 3 - 6 се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година.
.....(3) При деклариране на имуществото по ал. 1, ако то е придобито по време на заемане на длъжността съдия, прокурор или следовател, се посочват също правните основания и произходът на средствата, с които е станало придобиването му.
.....(4) Задължените лица не декларират имуществото и доходите на своите съпрузи при фактическа раздяла и на ненавършилите пълнолетие деца, когато не упражняват родителски права.
.....(5) За обстоятелствата по ал. 4 задълженото лице подава декларация.
.....(6) Задължените лица могат да подадат декларация, че не желаят да бъде публикувана информацията относно лицето, с което се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и относно имуществото и доходите на това лице.
.....Чл. 7. (1) Декларация за имущество и интереси се подава:
.....1. в едномесечен срок от възникване на качеството, което е основание за деклариране;
.....2. ежегодно до 15 май - за предходната календарна година;
.....3. в едномесечен срок от загубване на качеството, което е основание за деклариране;
.....4. в едномесечен срок от изтичането на една година от подаване на декларацията по т. 3.
.....(2) Декларацията за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси, в частта за интересите по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - 13 ЗСВ, се подава в едномесечен срок от настъпване на промяната.
.....(3) В срок до един месец от подаване на декларация за имущество и интереси, съответното лице може да направи промяна в декларацията си, когато това се налага за отстраняването на непълноти или грешки в декларираните обстоятелства.
.....(4) В едномесечен срок от изтичане на сроковете по ал. 1 - 3 Инспекторатът към Висшия съдебен съвет публикува на интернет страницата си декларациите на съдиите, прокурорите и следователите и списък на лицата, които не са подали декларации в срок.
.....(5) Декларациите се съхраняват за срок от 10 години, след изтичането на който се унищожават от комисия, назначена със заповед на главния инспектор.
.....Чл. 8. (1) В Инспектората се водят и поддържат електронни публични регистри:
.....1. на декларациите по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и 2 ЗСВ;
.....2. на влезлите в сила наказателни постановления.
.....(2) В публичния регистър по ал. 1, т. 1 се въвеждат декларациите за имущество и интереси и декларациите за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията за имущество и интереси, в частта за интересите по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - 13 ЗСВ. Регистърът съдържа входящия номер, датата на декларацията и информацията по чл. 175б, ал. 1 ЗСВ.
.....(3) В публичния регистър по ал. 1, т. 2 се въвеждат данни за влезлите в сила наказателни постановления, издадени от главния инспектор или оправомощен от него инспектор. Регистърът съдържа пореден номер на записа, номера и датата на издаване на наказателното постановление, името и длъжността на наказаното лице, законовата разпоредба, която е нарушена, вида и размера на наложеното наказание, както и датата на влизане в сила на наказателното постановление.
.....Чл. 9. Инспекторатът води и поддържа на интернет страницата си електронни публични списъци на:
.....1. задължените лица по чл. 4, неподали в срок декларация за имущество и интереси или декларация за промяна в декларираните обстоятелства, в частта за интересите по чл. 175б, ал. 1, т. 11 - 13 ЗСВ;
.....2. на лицата по чл. 4, при които е установено несъответствие в декларациите, което не е отстранено в срока по чл. 175ж, ал. 2 ЗСВ.
.....Чл. 10. (1) Въвеждането в електронните публични регистри и списъци по чл. 8 и чл. 9 се осъществява само от определени със заповед на главния инспектор служители.
.....(2) Всяко лице има право на достъп до данните от електронните публични регистри и списъци.
.....(3) Достъпът се осигурява чрез интернет страницата на Инспектората при спазване на Закона за защита на личните данни.


Глава втора
ПРОВЕРКА НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ НА СЪДИИТЕ, ПРОКУРОРИТЕ И СЛЕДОВАТЕЛИТЕ

 

Раздел I
Организация и ред за извършване на проверката

.....Чл. 11. (1) Предмет на проверката по глава девета, раздел I „а" ЗСВ е съответствието на декларираните обстоятелства в декларациите за имущество и интереси в страната и в чужбина, с получената информация от държавните и общинските органи, органите на съдебната власт и други институции, пред които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване.
.....(2) В случай на неподаване на декларация за текущата година проверката по ал. 1 се извършва въз основа на последната подадена декларация.
.....(3) За извършване на проверката, проверяващият екип има пряк достъп до електронните бази данни и други информационни масиви, поддържани от съответните органи и институции, пред които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване.
.....(4) За извършване на проверката, проверяващият може да поиска по съответния ред, съгласно постигнатото споразумение, информация от базата данни и масиви, до които няма пряк достъп за фактите по ал. 1.
.....(5) Проверяващият може да поиска разкриване на банкова и застрахователна тайна, както и получаването на данъчна и осигурителна информация.
.....(6) Проверяващият екип може да използва всички законни средства за събиране на информация относно обстоятелствата, предмет на проверката.


Раздел II
Основна проверка


.....Чл. 12. (1) В тримесечен срок след изтичането на срока за подаване на декларацията за имущество и интереси, Инспекторатът извършва проверка за достоверността на декларираните факти чрез съпоставянето им с получената информация.
.....(2) Проверката се извърша от екип, съставен от инспектор и двама експерти, единият от които с икономическо образование.
.....(3) За събиране на необходимата за извършване на проверката информация, извършващият проверката инспектор има правата по чл. 175д, ал. 2 - 7 ЗСВ.
.....Чл. 13. (1) Всяка проверка приключва с изготвяне на доклад за съответствие или с доклад за несъответствие, подписан от инспектора.
.....(2) Доклад за съответствие се изготвя, когато не е установена разлика между декларираните факти и получената информация. Докладът за съответствие може да бъде отразен чрез отбелязване на заключението за съответствие върху проверената декларация.
.....(3) Извън случаите по ал. 2, проверката приключва с доклад за несъответствие. В доклада за несъответствие подробно се описва установеното, в какво се състои различието между него и декларираните обстоятелства, както и стойността на несъответствието в лева. В доклада се посочват и доказателствата, установяващи несъответствието, както и неговата стойност в лева. Заключението за несъответствие и размерът му, се отбелязват и върху проверената декларация.
.....(4) При установено несъответствие, Инспекторатът уведомява съответното лице и му дава 14-дневен срок за отстраняване на непълнотите и грешките в декларираните обстоятелства. Отстраняването на непълнотите и грешките се извършва с подаването на нова декларация.
.....(5) Инспекторатът публикува на интернет страницата си списък на лицата, при които е установено несъответствие в декларациите, което не е отстранено в срока по ал. 4.
.....Чл. 14. (1) При несъответствие в размер на не по-малко от 20 000 лв. между декларираните и установените факти, неотстранено в срока по чл. 13, ал. 4, Инспекторатът изпраща доклада на органите на Националната агенция за приходите за извършването на проверка на имущественото състояние на лицето.
.....(2) Съответният орган уведомява главния инспектор за резултатите от проверката в 14-дневен срок от приключването ѝ.


Раздел III
Допълнителна проверка


.....Чл. 15. (1) Инспекторатът извършва допълнителна проверка:
.....1. при установяване на несъответствие в размер от 5000 лв. до 20 000 лв.;
.....2. при данни за конфликт на интереси на съдия, прокурор или следовател, съгласно доклада по чл. 175о, ал. 1 ЗСВ, по който е прието решение за отправяне на предложение до съответната колегия на Висшия съдебен съвет за установяване на конфликт на интереси;
.....3. при атестиране на съдия, прокурор или следовател за придобиване на статут на несменяемост;
.....4. при сигнал по глава девета, раздел I"б" ЗСВ, отговарящ на изискванията на чл. 175л, ал. 5 ЗСВ, в който се съдържат и данни за несъответствие в размер над 5000 лв. между имотното състояние на съдия, прокурор или следовател, и посоченото от него в декларацията за имущество и интереси.
.....(2) При извършването на допълнителна проверка съответното лице декларира информацията по чл. 175б, ал. 1 ЗСВ, както и всяка друга информация, необходима за извършване на проверката.
.....(3) При проверката на декларираните факти се изискват:
.....1. данни за наличностите и движенията на средства по банковите сметки на съответното лице;
.....2. данни за притежаваните от лицето финансови инструменти и реализираните сделки с финансови инструменти от регистрите на Централния депозитар;
.....3. информация от информационните системи на Министерството на вътрешните работи.
.....(4) На проверявания се предоставя възможност да даде писмени обяснения и да представи доказателства.
.....(5) Допълнителната проверка приключва с мотивиран доклад на проверяващия екип за наличието или липсата на несъответствие. Доклад за несъответствие се съставя, в случай че и след допълнителното събиране на информация е налице разлика между декларираните данни и получената информация, чиято имуществена стойност надхвърля 5000 лв.
.....(6) В мотивирания доклад за несъответствие подробно се описва установеното, в какво се състои различието между него и декларираните обстоятелства, дадените от проверявания обяснения и становището на проверяващия по тях, както и стойността на несъответствието в лева. В доклада се посочват и доказателствата, установяващи несъответствието, както и неговата стойност в лева.
.....(7) При съставяне на доклад за несъответствие по ал. 6, проверяващият уведомява:
.....1. органите на Националната агенция за приходите - за извършване на проверка на имущественото състояние;
.....2. съответния прокурор - при данни за извършено престъпление.


Глава трета
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


.....Чл. 16. (1) Съдия, прокурор или следовател, който не подаде в срок декларация по чл. 175а, ал. 1 ЗСВ, се наказва с глоба в размер от 300 до 3 000 лева.
.....(2) Когато нарушението е извършено повторно, глобата е в размер от 600 до 6000 лева.
.....Чл. 17. (1) При установено несъответствие по чл. 175з, ал. 3 ЗСВ, се налага глоба в размер от 500 до 5000 лева, освен ако за извършеното не е предвидено по-тежко наказание.
.....(2) Когато нарушението е извършено повторно, глобата е в размер от 1000 до 10 000 лева.
.....Чл. 18. За нарушение на задължение по чл. 175д, ал. 2 - 7 ЗСВ на виновните длъжностни лица се налага глоба в размер от 1000 до 5000 лева, ако извършеното не съставлява престъпление.
.....Чл. 19. (1) Актовете за установяване на нарушения по чл. 16, чл. 17 и чл. 18 се съставят от служители на Инспектората, определени със заповед на главния инспектор.
.....(2) Наказателните постановление се издават от главния инспектор или оправомощени от него инспектори.
.....(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административния нарушения и наказания.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


.....§ 1. Правилата са приети на основание чл. 54, ал. 1, т. 10, във връзка с т. 8 ЗСВ с решение по т. 1 от проведено на 9 януари 2017 г. заседание на Инспектората към Висшия съдебен съвет.
.....§ 2. Правилата се публикуват на страницата на Инспектората в интернет.