Адрес за подаване на сигнали:

Инспекторат към ВСС
гр. София, ул. "Георг Вашингтон" №17

Сигнали, жалби, предложения и молби от граждани на ръка в сградата на Инспектората към ВСС се приемат всеки работен ден от 09.00ч. до 17.00ч.

Телефон: Деловодство - 02/9057550
Факс - 02/9057503
E-mail: ivss@inspectoratvss.bg

Лимитът за получаване на съобщение по електронна поща с прикачен файл е 25 MB. 

*Съобщенията от Инспектората към Висшия съдебен съвет се изпращат
от е-mail outbox@inspectoratvss.bg

***

Връзки с обществеността

Златина Георгиева Георгиева

Телефон/факс - 02/9057544

E-mail: zlatina.georgieva@inspectoratvss.bg

***

Длъжностно лице по защита на данните

Телефон: 02/9057555

E-mail: gdpr@inspectoratvss.bg

***

Сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Телефон за контакт: 02/9057525

E-mail: complaint@inspectoratvss.bg

Формуляр за регистриане на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН

***

Информация при попълване на декларации за имущество и интереси по чл. 175a, ал. 1 ЗСВ

Телефони:
02/9057537, 02/9057522, 02/9057524,
02/905758902/9057591, 02/9057592,
02/9057596, 02/9057597, 02/9057519,
02/9057599

E-mail: declaration@inspectoratvss.bg

Телефон: Деловодство - 02/9057595

***

Банкова сметка на ИВСС за наказателни постановления, присъдени суми по съдебни решения и споразумения, съдебни разноски по дела:

БНБ: BG 37 BNBG 9661 3100 1736 01
BIC: BNBGBGSD